Familjens påverkan på omvårdnaden: Jordanska sjuksköterskors erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Familjen är en oundviklig del i vården och i tidigare forskning ses brist på studier som belyser sjuksköterskors uppfattning om familjens roll i vården. Föreliggande studie är genomförd i Jordanien i syftet att belysa sjuksköterskans uppfattning om familjens roll och dess påverkan på omvårdnadsarbetet i Jordanien. Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor vilka analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna både såg familjen som ett hinder men även som en resurs beroende på hur de involverade och arbetade med familjen. Sjuksköterskorna ser familjens närvaro på sjukhuset som viktig och som en självklarhet i den jordanska kulturen. Familjen fyller även en betydande administrativ roll i form av att signera dokument, köpa mediciner, handla mat och dryck, köra till röntgen eller att lämna blodprover för analys. Några intervjupersoner uppger samarbetet med familjen som positivt då samspelet med familjen kan leda till trygghet för både familjen och patienten. Samarbetet ger även ett bättre arbetsklimat samt en minskad arbetsbelastning för sjuksköterskan. Det framkom även uppfattningar om att familjen stör vården genom att t.ex. inte respektera regler för anhörigbesök. Sjuksköterskorna menar att familjen tar för mycket plats vilket resulterar i att patientens perspektiv inte kom fram. De kan även störa sjuksköterskornas arbete och göra att sjuksköterskan känner sig stressad, orolig och nervös. Studien visar att familjen uppfattas som en resurs, genom ett strukturerat arbete kan sjuksköterskor både i Jordanien och Sverige dra nytta av denna resurs. Ett familjecentrerat förhållningssätt skulle därför kunna gynna alla parter; patienten, familjen och sjuksköterskan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)