Lastkapacitet hos murar byggdamed C3Cblocksystem® -Explosionslaster

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Under den senaste tiden har det upplevts en större oro i omvärlden och fred är inte längreen självklarhet i Europa. Människor är oroliga för den eskalerande situationen i Europaoch det har skapat ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i världen. Befintlig konstruktion,fasta installationer och människor kan i framtiden hamna i risk för allvarliga skador frånexplosioner. Detta är ett samhällsproblem som det bör finnas en lösning till. C3CEngineering AB är ett skandinaviskt företag som tillverkar prefabricerade betongblock avtill största del återvunnen betong. Betongblocken är utformade enligt lego-principen ochär lätta att etablera och stapla på varandra. Befintliga muruppställningar och blocktillämpas vid flera olika användningsområden, exempelvis återvinningscenter ochinfrastruktur. Betongblocken kan även ha betydande användning som skydd vidkrissituationer.Syftet med arbetet var att utforma olika muruppställningar med betongelement från C3CEngineering AB för skydd mot explosioner. Muruppställningarna skall fungera som enskyddsbarriär vid kris och skydda bakomliggande objekt och människor bakom muren.Betongblock C3Cblock® 1688 har använts för de olika muruppställningarna eftersom detfinns ett stort lagersaldo av blocken i Sverige. Blockdimensionen är (1600 x 800 x 800millimeter) och blocken har beräknats från minsta tillverkningshållfasthet C20/25.En explosionslast är en dynamisk belastning på en konstruktion. En statiskt ekvivalentlast har använts vid beräkningarna för detta arbete. Blocken och muruppställningarna harundersökts utifrån vilka dimensionerande laster de klarar av samt vid olikabelastningsfall. Vid dimensionering har splitterverkan, hållfasthet, skjuvning,dymlingsverkan, glidning, stjälpning, markbärighet och inverkan av utböjningkontrollerats. Splitterverkan har kontrollerats utifrån MSB:s dokument för skyddsrum ochbetonghållfasthet har kontrollerats enligt Eurocode 2. Intervjuer med en teknisk specialistfrån MSB har utförts för att få en korrekt beskrivning av explosionslasternas beteende.Målet är att blocken skall kunna användas i både fredstid och vid en eventuellkrissituation. Blocken kan användas i offentliga miljöer som bullerskydd ellerläktarplatser och kan snabbt etableras som skyddsmurar vid behov.Resultatet visar att murar utformade med längre hävarmar klarar generellt av störredimensionerande laster vid stjälpning. Vid användningen av kontreforer kan murar medfärre betongblock motstå samma dimensionerande laster jämfört med bredare och tyngremurar utan kontreforer. Densiteten hos betongelementen är betydelsefull i fleradimensionerade lastfall.Arbetets avgränsningar leder till att de angivna statiskt ekvivalenta lasterna från resultatetkan inte kopplas till exakta dynamiska laster från en specifik explosion. Vidare forskningrelaterad till hur dynamiska laster på muruppställningarna beräknas om till statisktekvivalenta laster är en förutsättning för att besvara detta.Endast en typ av betongblock har använts för att modellera murarna och användningen avandra blocktyper kan resultera i andra murar med nya dimensioner och dimensionerandelaster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)