Är det möjligt att minska den illegala fildelningen av musik? En studie med utgångspunkt i Spotify.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida musiktjänsten Spotify kan minska den illegala fildelningen av musik. För att kunna undersöka detta har vi genomfört en enkätundersökning bland studenter vid Lunds Universitet vilket resulterat i data från 747 individer. Utifrån dessa data har vi sedan kunnat dra slutsatser för populationen studenter kring deras uppfattning om illegal fildelning och Spotify och andra relaterade frågor. Med hjälp av mikroekonomisk samt ekonometrisk teori har vi kunnat analysera betalningsviljan och efterfrågan för båda tjänsterna för att se hur attraktiv respektive tjänst är jämfört med varandra. Vi har även undersökt musikmarknaden och utvecklingsmöjligheterna hos framförallt Spotify för att kunna bestämma trovärdigheten hos Spotify som lösning på problemet. Våra data ger en indikation av att Spotify kommer att leda till en minskning av den illegala fildelningen. Diverse faktorer som marknadens variation och konsumenters skiftande intresse innebär dock att vi ännu inte har möjlighet att definitivt bestämma hur marknaden faktiskt kommer att reagera på Spotifys inträde.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)