Kapitalstruktur i svenska detaljhandelsföretag –En kvantitativ studie om variabler som förklarar kapitalstruktur

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: En central fråga för alla företag är hur verksamheten skafinansieras. Detta leder till att frågan om hur företags kapitalstruktur bör se ut ständigt äraktuell, och trots mycket tidigare forskning finns inget enigt svar kring varken vad som förklararkapitalstrukturen eller hur det förklarar. Detaljhandeln är en stor och viktig bransch för Sverige,men även en bransch som står inför stora förändringar. Det är därför av intresse att undersökakapitalstrukturen inom denna bransch för att ge beslutsfattare på företag inom detaljhandelnökad förståelse för kapitalstruktur och dess påverkan på verksamheten.Syfte: Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka hur de företagsspecifika variablernaålder, storlek, lönsamhet, tillväxt och tillgångsstruktur kan förklara kapitalstrukturen hossvenska företag inom detaljhandeln.Metod: Studien har upprättats genom en kvantitativ metod där data från 205 svenskadetaljhandelsföretag har hämtats för åren 2009–2017 i syfte att finna signifikanta sambandmellan den beroende variabeln och förklaringsvariablerna. För att undersöka dessa sambandanvänds en statistisk analysmodell i form av en multipel regressionsmodell. För att tolka ochanalysera de samband som studien finner görs kopplingar till studiens referensram, vilkenbestår av teori och tidigare forskning inom kapitalstruktur.Resultat och slutsatser: Resultatet i studien visar att två av fem mothypoteser kan accepteras.Dessa är lönsamhet och tillväxt och visar att det existerar signifikanta samband som innebär attskuldsättningen minskar med ökad lönsamhet samt att skuldsättningen ökar med ökad tillväxti svenska detaljhandelsföretag. Nollhypotesen för tillgångsstruktur accepteras då den visar påett signifikant negativt samband, vilket innebär att variabeln delvis förklarar kapitalstrukturenmen i motsatt riktning. Den multipla regressionsanalysen visar på en liten, men dock signifikantförklaringsgrad, vilket indikerar att den valda modellen endast kan förklara kapitalstrukturen isvenska detaljhandelsföretag till viss del. Utifrån dessa resultat kan slutsatsen dras attförklaringsvariablerna lönsamhet, tillväxt och tillgångsstruktur med statistisk signifikans kansägas bidra till att förklara kapitalstrukturen i svenska detaljhandelsföretag.Förslag till fortsatt forskning: Med anledning av den låga förklaringsgraden är vidare studierinom området önskvärda. Ett alternativ är att inkludera ytterligare variabler i denna studiesmodell för att se om starkare samband kan finnas. Andra riktningar är att undersöka om denheterogenitet som finns i detaljhandelsbranschen påverkar, vilket kan hanteras genom att delain branschen i underbranscher som undersöks. En tredje riktning är att försöka särskilja deföretag som är fristående alternativt moderbolag för att se om detta har någon påverkan dådotterbolag inte har full kontroll över sin kapitalstruktur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)