Att vara konsulent: en studie om konsulters syn på sitt arbete samt sin egen utveckling och påverkan i arbetet

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Författare: Jenny Ärleman; [2001]

Nyckelord: Sociology; Sociologi; Social Sciences;

Sammanfattning: Bakgrund/problem Konsultyrket kan anses som ett modernt och flexibelt arbete som korresponderar med de nya krav som finns i vårt samhälle. Mitt intresse ligger i att förstå konsultarbetets karaktär men kanske främst att studera närmare konsulternas eventuella utveckling i arbetet. Syfte Syftet med uppsatsen är att ge en bild av konsulternas arbetssituation och konsultyrkets karaktär samt undersöka om och hur konsultarbetet kan påverka individen på ett såväl professionellt som ett personligt plan. Jag vill även studera och belysa eventuella risker och möjligheter som konsultarbetet innebär för individen. Beskrivning av uppsatsen Jag har valt att arbeta med kvalitativ intervjumetod. Mitt empirimaterial på sju intervjuer har jag sammanställt i fyra övergripande teman: konsultens roller, konsulters olika kompetenser, konsultarbetet och utveckling samt konsultarbetet och utbrändhet. Jag har använt mig av teorier av Goffman, Söderström, Persson, Blumer samt Maslach för att analysera och diskutera mina fyra teman. Resultat Jag anser, med utgångspunkt i mitt material, konsultarbetet vara ett flexibelt arbete med möjlighet till utveckling och förändring. Flexibiliteten kan innebära att konsulten får spela olika roller beroende vilken uppdragsgivare han/hon arbetar med, den kan även betyda ett krav på utveckling för att kunna möta nya arbetssituationer. Det blir för konsulten av stor vikt att utvecklas och utbildas för att fungera i den flexibla roll som konsulten får spela. En risk med konsultarbetet skulle kunna bli utbrändhet, d.v.s. stressen och anpassningen i arbetet blir överväldigande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)