Kan inte jag bara få lov att vara polis? En kvalitativ intervjustudie med sex kvinnliga poliser och deras erfarenheter av allmänhetens bemötande

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Mycket av den tidigare forskning som finns innefattar manliga poliser och deras åsikter ochuppfattning om att kvinnor arbetar inom polisen. Kvinnor fick börja arbeta som patrullerande poliser i Sverige på 1950-talet och även idag är kvinnor underrepresenterade bland polisen. När kvinnliga poliser började arbeta i yttre tjänst uppstod en stark motståndskraft som ansåg att kvinnor skulle arbeta med en administrativ tjänst inom polisen. Trots att det idag finns en tydligare jämställdhetsplan inom Polismyndigheten och att en diskrimineringslag har stiftats så återstår det fortfarande diskriminering mot kvinnliga poliser. I en nyare studie som genomförts menar ungdomar och barn att kvinnor inte platsar som polisen i yttre tjänst. Däremot finns det brist på forskning som inkluderar kvinnliga polisers erfarenheter och upplevelser av att arbeta som kvinnlig polis i yttre tjänst. Det övergripande syftet med studien är därför att undersöka kvinnliga polisers uppfattning av allmänhetens bemötande i yttre tjänst, både vid ingripanden men också vid annan direktkontakt som kan ske i det dagliga arbetet. Uppsatsens frågeställning besvaras med hjälp av semistrukturerade intervjuer där sex kvinnliga poliser som arbetar i yttre tjänst har medverkat. Resultatet som framkommit genom de kvinnliga polisernas berättelser är att de sker en könsdiskriminering frånallmänhetens sida. Dock var detta något som respondenterna uttryckte på olika sätt. Några av intervjupersonerna berättar att i synnerhet män vägrar titta, hälsa eller tilltala dem på grund av att de är kvinnor. Respondenterna upplever även en förvåning från allmänhetens sida när två kvinnliga poliser arbetar tillsammans. När de ankommer till ett ärende, är det många som ifrågasatt om de verkligen kommer klara av att hantera situationen de står inför.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)