Medeltiden och de svenska läromedlen : En studie om historiebruk från 1910 - talet till 2010.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning: I detta specialarbete har jag undersökt tre historiska läromedel och hur de framställer epoken medeltiden. De tre läromedlen trycktes med mer än 50 års mellanrum. De är från 1911, 1955 och 2012. Syftet med denna studie var att undersöka om det akademiska historiebruket kunde avläsas i läromedlen. Samhällets historiografi. Studien använder sig av en kvalitativ textanalys i sin metod för att tolka tidigare forskning och tolka läromedlens innehåll för att nå ett resultat. Studien arbetar efter teorin att ett historiografiskt historiebruk går att tyda i läromedlen över tid. Studien visar att ett tydligt samband mellan det för tiden aktuella historiografiska historiebruket kan uttydas i läromedlen. Men med en tidsförskjutning från den akademiska världens diskussioner till läromedlet. Studien visade även att det går att utläsa en politisk koppling till läromedlens utformning relaterat till det för stunden aktuella historiebruket i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)