Kära jävla vulva - En tvärsnittsstudie på sambandet mellan psykosociala faktorer och begränsning i livskvalitet och funktion hos personer med vulvovaginal smärta

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studien syftade till att skapa en ökad förståelse om vulvovaginal smärta genom att undersöka sambandet mellan smärtkatastrofiering, socialt stöd, bemötande i vården, smärtintensitet och begränsning i livskvalitet och funktion till följd av smärtan. Genom en internetbaserad enkät samlades data in från 287 individer med nuvarande vulvovaginal smärta. En hierarkisk multipel regressionsanalys visade på att smärtkatastrofiering, socialt stöd och bemötande i vården tillsammans kunde förklara ytterligare 21,3% av variansen i upplevd begränsning i funktion och livskvalitet, utöver smärtintensitet. Hela modellen kunde signifikant predicera upplevd begränsning i funktion och livskvalitet med en förklarad varians på 54%. Samtliga variabler kunde oberoende av varandra predicera upplevd begränsning i funktion och livskvalitet. Smärtkatastrofiering var den starkaste prediktorn. Resultatet betonar vikten av att ha ett multidisciplinärt perspektiv och ta hänsyn till både medicinska och psykologiska faktorer i arbetet med patienter med vulvovaginal smärta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)