Kvinnors upplevelser av mastektomi vid bröstcancer : En litteraturöversikt

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University

Sammanfattning: Bakgrund: Globalt är bröstcancer en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor. Var tionde kvinna i Sverige riskerar att utveckla bröstcancer innan de fyller 75 år. Mastektomi är ett ingrepp där hela bröstet med tumören avlägsnas kirurgiskt.Syfte: Beskriva kvinnors upplevelser efter mastektomi vid bröstcancer.Metod: En litteraturöversikt där resultatet grundades på 12 stycken kvalitativa vetenskapliga artiklar. Analys genomfördes via Fribergs femstegsanalys. Artiklarna granskades enligt Högskolan i Jönköpings protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod.Resultat: Resultatet visade att kvinnorna som genomgått mastektomi upplevde en förändrad kroppsbild vilket påverkade deras självförtroende, självbild, sexualitet och kvinnlighet. Kvinnorna ansåg det viktigt att anpassa sig till den nya kroppen och fokusera på livet för att acceptera sig själva. Stöd från partner, vänner och familj var betydande för att hantera den nya situationen. Slutsats: Personcentrerad vård, ökad kunskap och förståelse för kvinnornas upplevelser efter mastektomi behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Sjuksköterskor kan tillgodose kvinnornas behov och öka deras välbefinnande genom en personcentrerad vård.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)