Är du redo att anta utmaningen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen har en kvalitativ ansats genom en flerfallstudie där tolv personer intervjuades. Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer förstå tävlingsformen Toughest ur deltagarnas perspektiv. Respondenternas svar har transkriberats och därefter analyserats för att i slutet presenteras i en så kallad korsanalys för att komma fram till ett resultat. Resultatet visar att deltagarna i vår studie både har liknande och olika perspektiv på Toughest. Resultatet visar även att det finns ett samband mellan idrottslig bakgrund och deltagare i Toughest, då majoriteten i vårt urval har organiserad idrottslig bakgrund. Baserat på intervjuerna har alla deltagare en gemensam tanke där de förklarar Toughest som ett idrottsevenemang som är en utmaning för dem. Dessutom visar resultaten att en del av deltagarna vill delta i Toughest eftersom det är roligt och socialt, var på några av deltagarna har stor passion för hinderbanelopp och ser Toughest som motivation för sin dagliga träning. Slutsatsen med denna uppsats är enligt oss att Toughest är ett unikt event som lockar människor på olika sätt. Deltagarna har olika perspektiv på hur de ser Toughest och deras motivationsfaktorer skiljer sig åt. Utifrån intervjuerna har vi tolkat att Toughest är en aktivitet som deltagarna i vår studie uttrycker erbjuder det lilla extra och är utöver det vanliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)