Studieavhopp sjökaptensprogrammet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Detta arbete har haft som syfte att undersöka vilka orsaker som ligger bakom valet att avbryta sina studier i förtid vid sjökaptensprogrammet, samt att kartlägga problemområden som upplevs av de studenter som valt att avsluta sina studier i förtid. Arbetet har även syftat till att undersöka huruvida anledningarna skiljer sig från tidigare forskning av ämnet. Av särskilt intresse var praktikperioden och dess inverkan för studieavhopp. För att undersöka fenomenet närmare har en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer använts. Respondenterna valdes ut från en och samma klass av sjökaptensprogrammet med ingångsår 2012 för att få undersökningen så tidsmässigt relevant som möjligt. Intervjuerna har fokuserats runt förbestämda teman, vilka tidigare forskning har identifierat som avgörande faktorer som leder till avhopp. Resultatet visar att beslut om studieavhopp uppstår som en kombination av flera faktorer, och är mycket sällan resultatet av en enskild faktor. Stickprovet som undersöktes var homogen med yrkesgruppen fartygsbefäl i resten av landet och även med sina före detta klasskamrater. Utbildningen beskrevs med positiva ordalag och det sociala nätverket ansågs verka skyddande. Praktiken har visat sig vara betydelsefull i beslutet, särskilt då verkligheten ombord kolliderar med studentens förskönade bild om livet till sjöss, och var ofta den utlösande faktorn i beslutet om avhopp samband med en negativ framtidstro och ett bristande intresse för yrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)