Hur musikterapi påverkar personer med demensHow music therapy affects people with dementia : En systematisk litteraturstudieA systematic literature review

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Abstrakt   Bakgrund: Demens är ett kroniskt tillstånd i hjärnan som kan försämras med tiden och sjukdomen påverkar främst de kognitiva förmågorna hos personer med demens. I Sverige insjuknar drygt 25 000 personer varje år i en demenssjukdom och antalet personer med demenssjukdom kommer att successivt öka i takt med befolkningen blir allt äldre.  I dagsläget saknas det läkemedel för de sjukdomsmekanismer som orsakar demenssjukdom. Syftet: Att beskriva hur musikterapi påverkar personer med demens. Metod: Metoden som författarna använde i studien var en systematisk litteraturstudie. 12 artiklar varav tio med kvantitativ ansats och två med kvalitativ ansats inkluderades i studien. Manifest innehållsanalys gjordes med stöd av Forsberg och Wengström (2013). Resultat: Resultatet består av tre kategorier och nio subkategorier. Kategorierna var emotionella förändringar, förändrad intellektuell och social förmåga och förändrade livssituationer. Resultatet visade att musikterapi har en påverkan hos personer med demens och de flesta visade sig vara positiva. Musikterapin gav minskad agitation, förbättrad kommunikation samt ökad välbefinnande. Slutsats: Av resultatet från författarnas systematiska litteraturstudie rekommenderas musikterapi som ett alternativ eller kompletterande omvårdnadsåtgärd för personer med demens. Det är viktigt som sjuksköterska att utgå från ett livsvärldsperspektiv vid omvårdnad av personer med demens, eftersom det är via livsvärlden som sjuksköterskan kan främja hälsa och genomföra personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)