”Möjligheterna är på många sätt obegränsade” : En kvalitativ studie om digitala verktyg och språkutveckling i förskolan.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Inledning I den nya läroplanen för förskolan (Lpfö 18) som kom i bruk 2019 har ordet digitalisering blivit ett centralt begrepp. Även när det gäller barns språkutveckling, har förskolan ett viktigt uppdrag. Språket är vår största kommunikationskälla och med språket kan vi förstå och kommunicera med varandra. Med bakgrund av det, kommer den här studien fokusera på verksamma förskollärare och deras arbete med digitala verktyg för att främja barns språkutveckling. Syfte Denna studie kommer undersöka hur digitala verktyg används för att främja barns språkutveckling i förskolan. Detta syfte utgår från (Lpfö 18) där det beskrivs att förskollärare ska ansvara för att erbjuda barn både digitala verktyg och språklig utveckling i förskolan. Metod Studien utgår från en kvalitativ metod där self-report har använts som datainsamlingsmetod. Valet av metod gjordes med åtanke om den pandemi vi befann oss i. Fem förskolor i två närliggande kommuner i sydvästra Sverige kontaktades. Resultat Förskollärare använder digitala verktyg för att främja barns språkutveckling. E-böcker på lärplattan används för att erbjuda ett brett utbud av böcker med funktionen till ljuduppspelning där barnen kan ta del av olika språk. Lärplattan kopplas upp på storbild så att alla barn kan ta del av de digitala böckerna samtidigt, vid till exempel styrda lässtunder. Förskollärare använder digitala verktyg för att skapa miljöer i verksamheten där de har ett syfte att främja barnens språkutveckling genom samtal. Från samtliga respondenter beskrivs vikten av en närvarande pedagog för att undvika exkludering mellan barnen samt att en grundkompetens är viktig för att främja språkutveckling hos barnen med hjälp av digitala verktyg. Förskollärarna beskriver att det finns möjligheter till att använda sig av digitala verktyg för att främja barns språkutveckling och att dessa bör tas tillvara på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)