Att bli en journalist : Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Den här studiens syfte har varit att bidra med kunskap om journaliststudenters lärandeprocess under praktikperioden på Sveriges Television. För att förstå lärandeprocessen har Wengers lärandeperspektiv Communities of practice använtssom utgångspunkt för studiens 4 frågeställningar: hur skapar studenterna mening för att förstå nya intryck, på vilket sätt bidrar olika gemenskaper till studenternas utveckling, på vilket sätt formas studenternas identitet under praktikperioden ochhur sker studenternas inträde i de nya sociala praktikgemenskaperna. För att besvara studiens frågeställningar har 8 stycken journalistpraktikanter på SVT intervjuats. Resultatet visade att även de mest fundamentala ting som att veta hur man hälsar på varandra är något problematiskt för den som kommer in som ny. För att kunna utföra arbetet krävs en förståelse för journalistpraktikens begrepp och det kan vara problematiskt eftersom de både är journalistspecifika men även redaktionsspecifika. Även om miljön och kollegiet på SVT är mycket välkomnande finns det situationer när praktikanter vänder sig till andra praktikanter istället för att fråga mer erfarna kollegor om hjälp. Empirin visar att flera studenter har omformat sina identiteter genom att de har gått från att starkt identifiera sig som praktikanter till att istället mer identifiera sig som journalister. Resultatet visar även att många upplever att de har fått bättre självkänsla och ökad tilltro till den egna förmågan. De flesta upplever att de snabbt har kommit in i gemenskapen på SVT och mycket tidigt under praktikperioden fått utföra kvalificerade arbetsuppgifter. För några har processen varit mer långdragen och en del har önskat mer vägledning av handledarna under praktikperioden. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)