”Jag kan inte sitta och lösa en konflikt när det är två som är inblandade och 21 tittar på” : En kvalitativ intervjustudie om hur lärare upplever arbetet om konflikter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka hur grundskollärarna erfar arbetet med konflikter samt konflikthantering vid undervisningssituationer. Poängteras bör att konflikterna nödvändigtvis inte behöver starta i en undervisningssituation, utan även kan påbörjas under rast eller utanför skolan.  Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med sju stycken grundskollärare från tre olika skolor som för tillfället undervisar i årskurs ett till fem. Studien utgick från fyra frågeställningar som formulerades utifrån studiens syfte: vad definierar grundskollärare som en konflikt, vilka utmaningar upplever grundskollärarna i arbetet med konflikthantering i undervisningssituationer, vilka konflikthanteringsstrategier beskriver grundskollärarna att de använder sig av i den pedagogiska verksamheten ocharbetar grundskollärarna med konflikthantering med eleverna och sådana fall på vilket sätt. Den empiriska data sammanställdes genom en tematisk analysmodell för att upptäcka lämpliga teman för studien. Därefter sammanställdes empirin i relation till studiens teoretiska utgångspunkter Cohens konfliktpyramid och konflikthanteringsstrategier enligt Maltén.   Vidare visar resultaten att samtliga lärare definierar begreppet konflikt på ett liknande sätt även då formuleringarna skiljer sig åt. Samtidigt uttrycker lärarna att konflikter är vanligt förekommande i skolan men understryker att lärande kan ske om eleverna vägleds i hur eleverna bör hantera konflikter. Däremot urskiljer lärarna olika aspekter av utmaningar som de finner i samband med konflikter i undervisningssituationer. Slutligen poängterar lärarna att de på olika tillvägagångsätt arbetar mot Lgr11 för att ge eleverna de konflikthanteringsverktyg som krävs för att hantera konflikter på egen hand.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)