Kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Andelen äldre i Sverige beräknas öka, vilket innebär högre krav på hälso- och sjukvården då den ska arbeta för att främja hälsa. Arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra aktivitet, vilket på sikt ökar välbefinnandet och bidrar till minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Studier visar att det finns ett ökat behov av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner i ett tidigt skede av åldrandeprocessen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där åtta legitimerade arbetsterapeuter i två fokusgrupper deltog. Den insamlade datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att en viktig förutsättning för lyckad intervention var att skapa en god relation med klienten. Tidsbrist var en tydlig faktor som innebar prioritering av insatser och uppföljningar. Resultatet visade även vikten av ett väl fungerande samarbete med andra professioner och närstående samt kontinuitet för att uppnå goda resultat i arbetet med de äldre. Slutsats: För att bibehålla de äldres självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter fyller de aktivitetsbaserade interventionerna en stor funktion. För att möjliggöra detta kan en översyn av arbetsplatsens struktur frisätta mer arbetstid. Det finns vidare behov av studier för att påvisa effektiviteten av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner inom äldreomsorgen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)