Internationella barn- och tvångsäktenskap i svensk rätt

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: År 2004 infördes ett erkännandeförbud i svensk lagstiftning mot i utlandet ingångna barn- och tvångsäktenskap. Tidigare fanns möjlighet att kringgå de svenska hindersreglerna, som förbjöd sådana äktenskap, genom att ingå äktenskap utomlands. Förbudet syftade till att motverka de negativa verkningar sådana äktenskap för med sig för kontrahenterna. Möjlighet till erkännande fanns dock om parterna saknade anknytning till Sverige vid äktenskapets ingående, eller om särskilda skäl förelåg. År 2014 skärptes bestämmelsen och kom att kräva synnerliga skäl för ett erkännande. Den striktare synen har bestått och ledde till att riksdagen i november 2018 biföll en proposition som ytterligare skärper bestämmelsen. Enligt den kommande lagändringen kommer det inte finnas något utrymme att erkänna ett barnäktenskap om en av parterna är under 18 år. Det kan dock ifrågasättas om vissa delar av förslaget medför någon faktiskt ändring av gällande rätt. En farhåga med det vidare erkännandeförbudet som den kommande lagändringen innebär är dock att betydande konsekvenser uppstår för parter som ej får sitt äktenskap erkänt. I fall av så kallade informella äktenskap, som ej äger civilrättslig giltighet men betraktas som giltigt av en persons vänner, familj och närhet, kan sådana konsekvenser vara långtgående och exempelvis medföra en förlust av rätt till giftorättsgemenskap eller arvsrätt i samband med äktenskapsskillnad. Det är samtidigt tveksamt om de syften regeringen anger i den kommande lagändringens proposition kan uppnås.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)