Strategiskt underhåll för en driftsäker produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Victor Gjers; Axel Thålin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens industrier ställs höga krav på att ha en driftsäker produktion för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. För att uppnå en driftsäker produktion är det fundamentalt att ha en väl fungerande underhållsorganisation. Det finns flera olika strategier och arbetssätt kring underhåll där vi i detta arbete valt att presentera en litteraturstudie med fokus på de två underhållsstrategierna funktionssäkerhetsinriktat underhåll (RCM) och Total Productive Maintenance (TPM) som båda har vissa kopplingar till Lean Maintenance. RCM är en underhållsmetod med mål att minimera underhållskostnader genom optimering och förbättring av vidtagna åtgärder för underhåll av system. TPM handlar om att involvera hela organisationen i underhållsarbetet för att förbättra tillförlitlighet och effektivitet hos maskiner i produktionen. Lean är en välkänd princip inom produktion som främst syftar till att minimera olika typer av slöseri samt att öka effektiviteten i ett företag. För att få en inblick i om, och i så fall hur, olika underhållsstrategier och metoder tillämpas i praktiken har en fältstudie genomförts. Fältstudiens utgångspunkt har bestått i intervjuer medunderhållsansvariga personer i två tillverkande företag, Cementa AB i Slite där man tillverkar cement och Mondelez International i Upplands Väsby som producerar choklad. På Mondelez fabrik i Upplands Väsby arbetar man främst med förebyggande underhåll och tillämpar till stor del TPM genom att involvera hela produktionsorganisationen i underhållsarbetet. I underhållsarbetet används även metoder som kan kopplas till RCM och Lean. På Cementa Slite är majoriteten av underhållet avhjälpande men man lägger stor vikt i att ha ett välfungerande förebyggande underhåll. På koncernnivå har man skapat en underhållsstrategi och filosofi som grundar sig i RCM och Lean men även har influenser av TPM. Vid jämförelse av teorin och praktiken finner man flera likheter i underhållsarbetet hos de studerade företagen. Den främsta slutsatsen som kan dras av detta arbete är att företag i regel inte implementerar en specifik underhållsstrategi utan att man skapar en välfungerande underhållsorganisation genom att tillämpa passande metoder från olika underhållsstrategier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)