NO-lärare om betygens inverkan på undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Linnea Löfving; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I detta självständiga examensarbete undersöks lärares upplevelse av hur betygsättning påverkarderas arbete ur olika synvinklar. De aspekter som behandlas i undersökningen är motivation, stressoch kreativitet. Studien är kopplad till de naturorienterande ämnena och riktar sig mot årskurs sex.Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lärare upplever betygsättning och jag haranvänt mig av kvalitativa intervjuer för att besvara min frågeställning. Vid sammanställningen avresultaten ur intervjuerna framgick det att inom samtliga kategorier fanns en direkt och en indirektpåverkan på lärarnas arbete. Lärarnas tankar och åsikter om betygsättning i no-ämnena kunde ocksåkopplas till den forskning som belyses under litteraturdelen och det framkom att många av lärarna iintervjuerna är väl bekanta med no-ämnets olika ord och begrepp som ligger som grund för ämnetoch hur man kan undervisa om dessa. Hälften av de intervjuade lärarna berättade att de kände sigstressade medan den andra hälften inte kände av det alls.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)