Bildskapande i en förskola och förskoleklass : Mallar eller inte mallar - det är frågan...

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

Sammanfattning: Denna studie innefattar mallarnas vara eller inte vara i barnens kreativa bildskapande i en förskola och förskoleklass. Avsikten med denna undersökning var att studera om mallar förekommer ofta i bildskapandet samt mallarnas funktion, dess syfte och om det fanns någon forskning kring detta. Hur påverkar mallar, schabloner och målarblad barnens utveckling i bildskapande? Vi anser att det är av stor vikt att lyfta fram denna undersökning för att bildskapandet har betydelse för barnets fortsatta utveckling. Det är väsentligt att de som arbetar med barn och har barn kan ta del av denna studie av barnens utveckling i ritandet. Vi vuxna bör beakta barnens användande av mallar för att inte hämma deras utveckling i att rita.   Vi har studerat litteratur såsom läroplaner, historiken kring bildskapande, vad forskare säger om mallar, schabloner och målarblad och barns utveckling i bildskapande. Forskare är mycket negativa till mallar/schabloner/målarblad för att det hämmar barnens ritutveckling. Vi har även undersökt vad pedagogen bör tänka på när det gäller bildskapande och till sist lärarnas arbete med bildskapande. Det är viktigt att pedagogen har kunskap i att lära barnen tekniker i att rita utan att vara utbildad bildlärare och hur det kan göras med enkla medel. Som metod har vi valt att observera genom filmning när förskollärare har bildskapande verksamhet tillsammans med barnen samt intervjuat förskollärare. Utifrån syftet och frågeställningarna har vi kommit fram till i studien att förskollärarnas uppfattningar kring bildskapande är lite olika. Mallar, schabloner och målarblad förekommer ofta och syftet med mallar är att barnen får träna klipptekniken. Mallar, schabloner och målarblad ska inte användas i tidiga åldrar för barnen måste lära sig att först och främst rita på egen hand.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)