Resultatmanipulering inför fusioner och förvärv på nordiska kapitalmarknader

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att studera periodiseringsbaserad resultatmanipulering inför fusioner och förvärv på den nordiska kapitalmarknaden mellan åren 2010 och 2019. Tidigare studier har funnit resultatmanipulering vid aktiefinansierade förvärv, men inte vid kontant betalda förvärv. Detta motiveras av att förvärvande företag har incitament att öka aktiekursen vid aktiebyten. I linje med tidigare studier finner vi resultatmanipulering endast vid aktiefinansierade förvärv. Däremot finner vi inga indikationer på resultatmanipulering vid kontroll för försäljningstillväxt, företagets prestation, relativ transaktionsstorlek och skuldsättningsgrad. Vi, likt senare studier, finner indikation på att den vanligaste metoden för att mäta diskretionära periodiseringar kan vara bristfällig, och utan justering för tillväxt och prestation, ge ett stort antal typ 1 fel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)