Delaktighet på gruppbostäder enligt LSS : Boendestödjares perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

Sammanfattning: Studien syftar till att undersöka vilka uppfattningar personal inom funktionshinderområdet har om begreppet delaktighet, samt att få ta del av vilka framgångsfaktorer och hinder personalen möter i arbetet att skapa delaktighet för personer i behov av stöd. För att kunna svara på dessa frågor har en intervjustudie genomförts. Intervjustudien har genomförts med fem boendestödjare på gruppbostäder inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Resultatet av studien visar att begreppet delaktighet är ett svårtolkat begrepp som tolkas olika i olika sammanhang och att det därför är viktigt med ett gemensamt språk för att lättare kunna arbeta med delaktighet. I resultatet framkommer även flera framgångsfaktorer som är viktiga i arbetet mot delaktighet. Att ha stor kunskap om funktionsnedsättningarna man möter är av stor vikt, men att ha kunskap om personen man möter är avgörande för att kunna stötta personen i delaktighetsprocessen. Två andra viktiga framgångsfaktorer är att skapa en bra relation till de man möter och att det framförallt ligger hos personalen att vilja skapa en bra relation. För att lyckas med delaktighet krävs ett stort engagemang från organisation och chef, det är de som måste visa vägen. Resultatet i studien visar på att man i arbetet med delaktighet även stöter på hinder som kan påverka möjligheten till delaktighet. Det kan handla om långa processer där förslag och åsikter stannar på vägen och även att det ibland blir viktigare att uppnå resultat än delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)