Skam - ett sår på insidan.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Annie Sjölund; Karin Sandgren; [2010-05-03]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vi har valt att belysa skam i den somatiska vården, då vi upplever att det sällan talas om skam som är förknippad med somatisk sjukdom. För att skapa balans i tillvaron och stärka välbefinnandet, den fysiska och psykiska hälsan bör patienten mötas med respekt och värdighet. Sjuksköterskan skall enligt ICN lindra lidande, återställa och främja hälsa, förebygga sjukdom vara öppen inför andra människors värderingar och upprätthålla en miljö där det värnas om mänskliga rättigheter. Vård skall enligt HSL ges med respekt och på lika villkor och den enskilda människans värdighet skall beaktas. Syftet med studien var att belysa patienters beskrivningar av företeelser som leder till skam. I studien användes Erikssons lidandemodell, Nathanssons kompass, Brouceks skammodell och skönlitteratur som belyser skam. De vetenskapliga artiklar som användes är hämtade från databaserna Pubmed och Cinahl. Arbetet är en litteraturstudie och tio artiklar ingick i analysen. I resultatet beskrevs olika företeelser som leder till skam, personalens bemötande hade en betydande roll i upplevelsen av skam. Patienterna upplevde att deras integritet kränktes gång på gång och att deras egenvärde togs ifrån dem. De patienter som upplevde skam talade bland annat om att de blivit avfärdade, inte tagna på allvar, att de upplevde förlust av kontroll och bar med sig en sårbarhet. Skam kunde kopplas till stigma vilket innebär att stigma kan leda till skamkänslor. This study highlights shame in somatic care, as we perceived that shame is seldom addressed in that context. In order to create balance in life and to strengthen wellbeing, physical and psychical health, the patient should be treated with respect and dignity. The nurse’s responsibility, according to ICN, is to reduce suffering, restore and maintain health, and prevent illness. The nurse should respect different values and preserve an environment were human rights are protected. Care is, according to HSL, to be given with respect, on equal terms and with the dignity of the individual in mind. The aim of the study was to highlight patient’s descriptions of phenomenon that origin feelings of shame. The study includes Eriksson’s theory on suffering, Nathanssons compass of shame, Brouceks definition of shame inducting variables and fiction literature. The search, of the scientific studies that were used, was conducted in the databases Pubmed and Cinahl. The study is a literature study in witch ten scientific articles was included. The result contains numerous descriptions of phenomenon that origins feeling of shame, illustrating that personal had substantial part in the experience of shame. Patients experienced that their integrity was violated time and time again and that their intrinsic values were taken from them. The patients that addressed shame talked about being dismissed, not being taken seriously, experiencing a loss of control and being vulnerable. Shame could be connected to stigma witch led to the conclusion that stigma can cause feelings of shame.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)