Upplevda förväntningar om tacksamhet vid beviljad asyl : En kvalitativ studie om sambandet mellan beviljad asyl och tacksamhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HLK, Globala studier; Jönköping University/HLK, Globala studier

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan beviljad asyl och en förväntan om tacksamhet hos individer som av flyktingskäl har beviljats asyl i Sverige, samt om förväntan om tacksamhet har en påverkan på en individs integrationsprocess. Detta undersöks utifrån sju semi-strukturerade intervjuer med respondenter som alla har beviljats asyl i Sverige och är svenska medborgare. Insamlade data har analyserats och diskuterats utifrån gästfrihetsperspektivet, en teori om gästfrihet ur en flyktingkontext. I syfte att analysera insamlade data har en tematisk analys tillämpats på materialet. Resultatet i denna studie visar på att det finns ett samband mellan beviljad asyl och förväntan om tacksamhet, men att sambandet påverkas av olika faktorer. Orsaken till varför en individ har tvingats lämna sitt hemland samt kunskap om kolonialismens påverkan på en individs flykt är två faktorer som i denna studie framgår som avgörande för hur förväntan om tacksamhet tar sig i uttryck. Vidare framgår det i studien att tacksamhet kan upplevas som både förväntad och automatisk men att båda påverkar en individs integrationsprocess och skapar en känsla av att behöva ge tillbaka till Sverige för att man har beviljats asyl. Det är utifrån detta inte specifikt känslan av förväntan om tacksamhet som påverkar en individs integrationsprocess. Det är snarare känslan av tacksamhet, oavsett om den är förväntad eller automatisk, som har en påverkan på integrationsprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)