Digitalisering av plockprocess : Ett beslutsunderlag för grossisthandlare

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: En organisations olika avdelningar är ständigt i behov av rätt information vid rätt tillfälle. Information i realtid är av stor vikt för en distributör då deras överlevnad är beroende av kunden. Plockprocessen i ett lager hos ett företag utgör en stor kostnad och är en viktig aktivitet att förbättra för att bli mer lönsam och effektivare. Syfte: Syftet med studien är att skapa ett beslutsunderlag gällande implementering av ett digitalt verktyg för en manuell plockprocess samt ekonomisk aspekt och förändringsarbete. Det generella beslutsunderlaget ska kunna tillämpas av företag som agerar grossister inom distribution och som vill digitalisera plockprocessen för att få information i realtid. Metod: Studien omfattas av en kvalitativ forskningsmetod där fallstudie har utförts. Forskarna har tillämpat jämförande studie gällande det digitala verktygen. Empiri har samlats in genom snöbollsurval och använt strukturerade och semi- strukturerade intervjuer samt utfört observationer. Resultat: Studien har analyserat tre digitala verktyg utifrån Hall Mibas förutsättningar. Studien har analyserat de lämpliga verktygen utifrån ett finansiellt perspektiv med hjälp av en Pay-back kalkyl samt testat resultatet med en känslighetsanalys. En sammanställning av en möjlig implementeringsprocess har förklaras med hjälp av ASAP Roadmap och forskarna har utformat en checklista för företag att följa genom implementeringens gång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)