Västbanken, konflikten mellan mänskliga rättigheters auktoritet och nationell suveränitet - Argumentationsanalys om Västbanken efter sexdagarskriget

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Västbanken i Israel-Palestina regionen har varit en konfliktzon i flera decennier där människor idag befinner sig under administrering och ockupation. Spänningar finns fortfarande i området när bosättningar ökar. Uppsatsen tittar på hur olika aktörer argumenterar kring och huruvida ockupationen bör uppfattas som rättfärdig eller orättfärdig i relation till internationella traktat som Universal Declaration of Human Rights, FN stadgan och den Fjärde Genèvekonventionen. Aktörerna som undersöks är förenta nationerna och Israels parlament Knesset. En reflekterande faktor kommer också bakas in i uppsatsen med artiklar från böckerna Israel Yearbook on Human Rights för att ytterligare belysa och nyansera problemen mellan aktörerna. Där deras argument analyseras i relation till varandra och sedan används teoretiska perspektiv som realism och new realism för att försöka förklara varför olika aktörer beter sig eller utför handlingar på specifika sätt. För att förstå hur internationella traktat appliceras i konflikter samt hur de kan användas bland nationella eller internationella aktörer till sin egna fördel eller till andra syften. Frågorna kring legitimitet och självbestämmanderätt är viktiga och därför kommer jag att analysera dem fortgående under uppsatsen. Uppsatsen använder sig av en kvalitativ metod med en beskrivande argumentationsanalys som metod i uppsatsen. Resultat: När primärmaterialet undersöktes fann man att mänskliga rättigheters auktoritet tog en sekundär position till suveränitet angående Västbanken i Israels fall. Efter att ha undersökt relevanta dokument fann uppsatsen att Israel inte var villiga att sätta sin egna suveränitet i fara för att säkerställa andra människors fundamentala rättigheter. Det teoretiska perspektivet realism har stort grepp om Israels inrikes och utrikespolitik och något som kan förklaras av Israels historia i regionen och varför Västbanken hanteras som det gör av Israel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)