Möjligheter och svårigheter för sjuksköterskor att bedöma och hantera postoperativ smärta

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare studier visar att postoperativ smärta förblir underbehandlad, trots att 80% av alla patienter upplever en måttlig till svår smärta efter operation. Studier visar även att sjuksköterskors kunskap gällande smärta är otillräcklig och att sjuksköterskornas egna värderingar kommer in i smärtbedömningen, vilket påverkar den smärtlindring som patienterna erhåller. Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilka möjligheter och svårigheter sjuksköterskor på en kirurgisk vårdavdelning har i att bedöma och hantera patienters postoperativa smärta. Metod: Tre semistrukturerade fokusgruppsintervjuer utfördes, där sammanlagt nio sjuksköterskor deltog. Dataanalysen genomfördes med Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier, den första var ”Utförande av smärtbedömning” och det framkom att sjuksköterskorna använder NRS framför andra skattningsinstrument då det ansågs vara den snabbaste metoden och gav goda möjligheter att bedöma smärtan. Ett hinder i smärtbedömningen beskrevs vara att egna värderingar hos sjuksköterskan i samband med bedömningen. Den andra huvudkategorin var ”Kommunikation i samband med smärta” där det framkommer att informanterna upplevde att kommunikationen mellan läkare och patient förmedlar en orealistisk bild av smärtan vid inskrivningen till sjukhus. Vilket försvårade sjuksköterskornas handläggning av patienternas smärta. Patientens egna förväntningar påverkar kommunikationen kring smärta då patienterna har åsikter kring hur de vill att smärtlindringen ska vara vilket kan påverka bedömningen, samt att kommunikationen mellan olika yrkesgrupper skapar både möjligheter och hinder för bedömning och hantering av smärtan. Slutsats: Kommunikationen var en stor bidragande faktor till hur smärtbedömningen genomfördes och sågs både som en förutsättning och ibland som ett hinder. Sjuksköterskorna i studien menar att läkaren förmedlar en orealistisk bild för patienterna om att de inte ska ha ont vilket då försvårar arbetet med att bedöma och hantera smärtan. Studien visar att hinder för att hantera postoperativ smärta är när valda smärtskalor inte fungerar på alla patienter. Det upplevdes även vara problematiskt när patienterna ”lär sig” hur de smärtskalor fungerar eftersom deltagarna då upplevde att patienterna skattade en ”för hög” smärta, vilket försvårar smärtbedömningen för sjuksköterskan. Även kommunikationen mellan yrkesgrupper kunde ses som en möjlighet för sjuksköterskorna att prioritera arbetet och kunna hjälpa patienterna mer effektivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)