Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka och få exempel på hur verksamma lärare resonerar, kring val av läromedel i sin engelskundervisning för de yngre eleverna. Mer specifikt är syftet att undersöka lärarnas val mellan fristående material och en lärobok, med fokus på hur lärare uppfattar de två olika kategorierna av läromedel i engelskundervisningen. Läromedel i denna studie hänvisar till en kategori uppdelning mellan en lärobok och fristående material. Med fristående material menas alla övriga material som används i elevernas undervisning, som inte är kopplade till en lärobok. Studien har genomförts genom kvalitativ metod med strukturerade intervjuer, intervjuer som spelades in på en digital enhet för att sedan transkriberas noggrant. Analyseringen av respondenternas material har efter detta utvärderats ur ett språkdidaktiskt perspektiv. Både genom urskiljning av en meningsfull undervisning, samt fokusering på vad som är eftersträvansvärt i ett språkklassrum. Resultatet har även analyserats med hjälp av tidigare forskning om läromedel inom engelskundervisning. Slutsatsen som framgick av denna studie påvisar att de fem medverkande lärarna främst väljer läromedel efter trygghet, tidsaspekten samt elevernas motivation. Lärarnas syn på de olika läromedlen varierar, men de flesta menar att en lärobok underlättar genom dess färdig planerade koncept, däremot brister den i att inte alltid vara elevnära. Fristående material associerar lärarna med kreativ och motiverande undervisning för eleverna. Nackdelen är dock den tid som lärarna behöver sätta åt sidan för att skapa materialet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)