Inaktiva äldres syn på vad som har betydelse för beteendet fysisk aktivitet : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Andelen äldre i vårt samhälle ökar och alltfler äldre är fysiskt inaktiva, vilket kan ses som ett folkhälsoproblem. Att utforska inaktiva äldres syn på fysisk aktivitet kan bidra till värdefull kunskap när det gäller att stödja dessa personer till en ökad fysiskt aktiv livsstil.  Syfte: Att ta reda på vad inaktiva äldre upplever har betydelse för att vara fysiskt aktiva, samt vad de anser kan få dem att förändra sitt beteende till en mer fysiskt aktiv livsstil. Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomfördes med ett bekvämlighetsurval med sex kvinnor, 65–74 år. Data analyserades induktivt med kvalitativ innehållsanalys där koder och kategorier sorterades fram.  Resultat: Fysisk miljö och yttre stöd ansågs ha betydelse för att inaktiva äldre skulle vara mer fysiskt aktiva. Vardagliga aktiviteter prioriteras framför fysisk aktivitet. Yttre stöd, förändrade rutiner i samband med pension, kunskap och erfarenheter samt känslor och attityder kring fysisk aktivitet ansåg de äldre ha betydelse för den fysiska aktivitetsnivån. Slutsatser: De psykosociala faktorerna uppfattades ha stor betydelse vad gäller fysisk aktivitet, deltagarna betonade omgivningens betydelse, yttre stöd ansågs ha en stor betydelse för att en beteendeförändring skulle kunna ske.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)