Aktivitetsbalans hos anhöriga till personer som har drabbats av stroke

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Varje år drabbas ca 30.000 personer av stroke, vilket kan påverka såväl deras som de anhörigas hela vardag. Syftet var att undersöka hur anhöriga till strokedrabbade skattar sin upplevda aktivitetsbalans, samt att kartlägga eventuella olikheter beroende på demografiska faktorer. Metoden var en kvantitativ tvärsnittstudie med deskriptiv analysmetod. Datainsamling skedde genom enkäter med bedömningsinstrumentent Occupational Balance Questionnaire (OBQ) och demografiska frågor. Totalt deltog 49 anhöriga i olika åldrar. Resultatet visade på en spridning i totalsumma från 0 (lägsta möjliga) till 33 (högsta möjliga), med medianvärde 12. Olikheter i skattningen kunde anas utifrån faktorerna ålder och tid sedan strokeinsjuknande. Slutsatsen är att anhöriga till strokedrabbade generellt skattar sin aktivitetsbalans som relativt låg, även om det finns de som skattar sin aktivitetsbalans hög. Orsakerna till olikheterna är inte uppenbara, men faktorerna tid och ålder kan vara av betydelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)