"Vi är varandras arbetsmiljö" : om studiero på högstadiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning: Den här studien undersöker fenomenet studiero i två sjundeklasser på en högstadieskola i Sverige. Klasserna har observerats under lektionstid vid sex tillfällen och intervjuer har gjorts med sex elever och två pedagoger. Fokus ligger på elevernas upplevelse av studiero, vilka möjligheter eleverna har att forma sin arbetsmiljö samt hur eleverna ser på sitt inflytande och delaktighet. Det jag under min fältstudie har funnit är att elever och pedagoger är samstämmiga om vad studiero är, men att den bäst förstås när den störs. Då blir även andra processer tydliga så som skapandet av normer, elevernas socialiseringsprocess och det vänliga maktutövandet. Dock verkar det som om eleverna inte är fullständigt medvetna om sina möjligheter till påverkan och inflytande i skapandet av sin arbetsmiljö.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)