Att motivera medarbetare till lärande och utveckling - En fenomenologisk undersökning om hur ledarskapet bidrar till motivation bland IKEA-medarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Pedagogik

Sammanfattning: Ledarskapets inverkan på medarbetarna och deras motivation till lärande och utveckling är avgörande både för individens och organisationens framgång. Motiverade medarbetare presterar ofta bättre, vilket i förlängningen gynnar företagets lönsamhet. Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna och det är chefernas ansvar att se till att de presterar. Syftet med uppsatsen utifrån dessa ståndpunkter är att beskriva och analysera ledarskap på IKEA med avseende på att identifiera vad som ligger till grund för motivation till lärande och utveckling. Fenomenologi har i uppsatsen använts både som forskningsstrategi och analysmetod. Datainsamlingen har skett genom fyra kvalitativa intervjuer med chefer på IKEA. I den fenomenologiska empiriska analysen som presenteras i metodkapitlet har två huvudsakliga essenser kunnat urskiljas: “Värderingar som grund i ledarskapet” och “Motivation till lärande och utveckling - en fråga om anpassning av ledarskapet”. Dessa redovisas i resultatdelen genom omskrivningar av empirin, följt av förklaringar av dessa. I teorikapitlet presenteras teorier och definitioner av ledarskap, lärande och utveckling samt motivation. Därefter följer en teoretisk analys och diskussion där värderingarna visar sig vara grundläggande i ledarskapet och bidragande till medarbetarnas motivation till lärande och utveckling. Anpassning av ledarskapet efter den enskilde medarbetaren visar sig också ha en inverkan på motivationen. I detta kapitel förs även en diskussion kring att ledarna behöver skapa förutsättningar för lärande och utveckling samt att det primära lärandet är integrerat i arbetet. Sedan presenteras avslutande reflektioner inklusive förslag till fördjupning och framtida forskning om ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)