En styrelses agerande under ett uppköpserbjudande: en studie av uppköpserbjudandet i Haldex

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Uppsatsen undersöker ur ett aktiemarknadsrättsligt och ett aktiebolagsrättsligt perspektiv hur styrelsen i Haldex Aktiebolag, Haldex, agerade i samband med ett uppköpserbjudande. I samband med uppköpserbjudandet bestämde sig styrelsen efter viss tid att inte längre samarbeta med budgivaren eftersom bolaget led skada i och med uppköpserbjudandet. Det fick budgivaren att kalla till bolagsstämma där en instruktion antogs vilken tvingade styrelsen att samarbeta med budgivaren. Styrelsen valde dock att inte följa instruktionen. Med anledning av instruktionen undersöks tre av styrelsens ageranden. Det första agerandet är om styrelsen agerade korrekt genom att företa åtgärder som ökade bolagets kostnader signifikant. Det andra agerandet är styrelsens agerande att inte bistå budgivaren vid myndighetsansökningar och att inte samarbeta med behöriga konkurrensmyndigheter mer än vad som följer av lag. Det tredje och sista agerandet är att inte i övrigt samarbeta med budgivaren, vilket bolagsstämmans instruktion fastslår att styrelsen ska göra. Initialt i uppsatsens aktiemarknadsrättsliga del undersöks om något av agerandena utgör en otillåten försvarsåtgärd. En otillåten försvarsåtgärd är en åtgärd ämnad att försämra förutsättningarna för budets genomförande. Enbart bolagets ökning av kostnader utgör eventuellt en otillåten försvarsåtgärd, övriga ageranden utgör inte otillåtna försvarsåtgärder. Vidare undersöks hur styrelsens agerande att inte lyda Instruktionen förhåller sig till II.17 takeover- reglerna vilken fastslår att styrelsen ska agera i aktieägarnas intresse. I doktrin tolkas det som att aktieägarvärdet ska maximeras. Slutsatsen dras att det är vederlaget i erbjudandehandlingen som ska beaktas och inte börskursen eftersom alla kan tillgodogöra sig vederlaget i erbjudandehandlingen. Då budet ändå skulle falla agerade styrelsen således korrekt. I uppsatsens aktiebolagsrättsliga del analyseras om instruktionen från bolagsstämman uppenbart strider mot bolagets intresse och därför inte får följas. Bolagets intresse är aktieägarnas intresse vilket, i ett aktiemarknadsbolag, är aktieägarnas hypotetiska gemensamma intresse. Det hypotetiska gemensamma intresse är att bolaget ska växa eftersom aktiekursen inte alltid återspeglar bolagets värde. Instruktionen utfärdad av bolagsstämman är uppenbart i strid med bolagets intresse eftersom den skadar bolaget. Således har styrelsen aktiebolagsrättsligt stöd för att inte följa instruktionen. En annan grund för styrelsen att inte följa instruktionen från bolagsstämman är 8 kap. 41 § Aktiebolagslag (2005:551), ABL. I första stycket, samt i 7 kap. 47 § ABL, återfinns generalklausulerna och i andra stycket återfinns en lagregel som stipulerar att en instruktion från en bolagsstämma inte får följas om den strider mot ABL, bolagsordningen eller tillämplig lag om årsredovisning. Ett lagrum i ABL som instruktionen kan strida emot och som ofta blandas ihop med generalklausulen är likhetsprincipen. Likhetsprincipens innebörd och om den berör aktiernas eller aktieägarnas ställning i bolaget är dock omdiskuterat i doktrin. Mot bakgrund av ett EU- direktiv dras slutsatsen att likhetsprincipen omfattar aktieägarnas ställning. Instruktionen från bolagsstämman strider då mot likhetsprincipen eftersom den enbart pekar ut en aktieägare som styrelsen i Haldex ska samarbeta med. Vidare strider instruktionen mot ABL:s vinstsyfte. Vinstsyftets innebörd analyseras mot bakgrund av förarbeten och doktrin. Enligt doktrin ska en diskonteringsberäkning företas för att avgöra om åtgärden är förenlig med vinstsyftet. Om åtgärden inte går att diskonteringsberäkna är den avgörande faktorn istället om åtgärden är värdeskapande på lång sikt. Bolagsstämmans instruktion är även i strid med vinstsyftet varför den inte får följas även på denna grund. Slutligen analyseras generalklausulernas innebörd och om bolagsstämmans instruktion strider mot klausulerna. En åtgärd får, enligt klausulerna, inte genomföras om åtgärden är en otillbörlig fördel för en aktieägare eller någon annan, till nackdel för bolaget eller någon annan aktieägare. Instruktionen från bolagsstämman är en otillbörlig fördel för budgivaren, till nackdel för bolaget. Således har styrelsen fog för sin åsikt att den inte ska följa stämmans instruktion. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att styrelsen i det största mån har agerat korrekt. Det kan dock ifrågasättas om de höga kostnaderna utgör en otillåten försvarsåtgärd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)