Temaarbete och ämnesintegration - en bättre väg mot kunskap?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete innehåller en litteraturgenomgång av hur forskare och
ledande pedagoger ser på temaarbete och ämnesintegrering jämfört med
traditionell lärarledd undervisning. Arbetet har också omfattat en enkät-
och intervjuundersökning av hur elever i de senare åren på en mindre skola
i Tornedalen uppfattar dessa tre metoder ur ett kunskaps- och
lärandeperspektiv. Frågeställningarna har baserats på läroplanens
kunskapsmål. I bakgrundsarbetet ingick en kartläggning av hur synen på
kunskap och lärande i skolan ser ut från forskarhåll. Dessutom granskades
läro- och kursplanerna med avseende på eventuellt stöd för användandet av
dessa ovannämnda undervisningsmetoder.
Ledande pedagogers och forskares syn på temaarbete och ämnesintegrering var
enstämmigt positiv medan den traditionella förmedlingspedagogiken, som
fortfarande tycks råda på många skolor, dömdes ut. Man betonade också att
lärarrollen inte längre handlar om förmedling av kunskap, utan att den ska
bygga på att handleda, inspirera och motivera elever.
Resultatet av elevundersökningen uppvisade en positiv syn på temaarbete,
men också på en ganska positiv syn på de övriga två undervisningsformerna.
Av intervjusvaren att döma finns det fog att misstänka att den positiva
synen på den traditionellt lärarledda undervisningen härrör sig från en
okunskap över styrdokumentens egentliga innehåll. Denna okunskap tycks
framför allt omfatta den kunskapssyn som enligt forskningen och
styrdokument ska råda i skolan, samt hur lärandet ska se ut. Det skulle
vara intressant att ta del av en framtida forskning där elevernas tolkning
av kunskap och lärande kartlades, men också hur pedagoger ute på fältet
anser att lärarrollen ska se ut.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)