Akuta och sena komplikationer vid koronarangiografiska interventioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

Författare: Medina Curkic; Raha Ali; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligast förekommande orsaken till hjärtsjukdom är ateroskleros i kranskärlens inre lager, intima. Denna process gör att det intima i artärerna blir tjockare och etappvis gör så att kärlets lumen trängs undan.  För att behandla ateroskleros kan koronarangiografiska interventioner göras och dessa ingrepp är förenade med både akuta och sena komplikationer. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att kartlägga akuta och sena komplikationer vid koronarangiografiska interventioner samt dess incidens. Metod: En litteraturstudie har utförts för att på bästa sätt kunna svara på syftet. Artiklar som använts i uppsatsen var skrivna mellan år 2007–2019 och vetenskapliga artiklar har sökts fram på CINAHL och PubMed. Resultat: Resultatet visar att koronarangiografiska interventioner associeras med både akuta och sena komplikationer. Följande fem komplikationer; blödning, mortalitet, stent trombosis, ocklusion av förmaks kranskärl samt perforation av kranskärl förekommer under en koronarangiografisk intervention. Medan följande åtta komplikationer; blödning, stroke, stent-restenosis, snabb angiografisk stenotisk progression, hjärtinfarkt, hematom samt ljumskkomplikationer, akuta njurskada, inträffar efter genomgången koronarangiografisk intervention. Slutsats: Denna studie är av stor vikt för en framtida röntgensjuksköterska på så sätt att den ökar förståelsen när det gäller komplikationer och i vilket skede dessa kan uppstå. Kunskapen kan användas för att förbereda sig på eventuella komplikationer som kan uppstå.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)