Modell för lösenordsklassning : Utveckling av lösenordsklassificering

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: I dagens samhälle är datorer ett naturligt inslag i vår vardag. För de flesta anses datorn vara ett verktyg för att hjälpa dem genom arbetet såväl som i vardagen. Dock finns det en mörkare sida där personer använder sig utav datorn för att begå brott. Den så kallade IT-relaterade brottsligheten ökar och ökar och enligt Brå:s rapport från 2016 har en ökning på 949 % skett i Sverige mellan 2006 till 2015 enligt den officiella kriminalstatistiken vad gäller brott som har IT-inslag (Andersson, Hedqvist, Ring & Skarp, 2016). För att få fast förövarna krävs det medel för att kunna bevisa att ett brott har begåtts. Ett sätt att göra detta är att gå in i datorn för att leta efter bevis. Om den misstänkte förövaren känner till att det finns möjlighet för denne att komma att bli granskad vad händer då? Möjligheter finns att förövaren försöker göra det så svårt som möjligt att ta sig in datorn. Detta kan då ske genom att kryptera systemet genom att använda sig av en så kallad krypteringsalgoritm för att låsa hårddisken. Denna kryptering kan vara väldigt svår att dekryptera och det kan vara enklare att försöka få tag i det rätta lösenordet istället. Denna studie har till syfte att utveckla en modell för lösenordsklassificering. Genom denna modell kan strategier som används när användare skapar sina lösenord identifieras och klassificeras. Detta bidrar till en ökad kunskap om strategier användare har när de skapar lösenord. Då fulldiskkryptering börjar bli en vanligare metod för att hindra någon obehörig från att ta sig in i systemet finns förhoppningen om att modellen ska kunna användas och utvecklas till att skapa ett ramverk för att underlätta arbetet för forensikerna hos polisen samt andra rättsvårdande myndigheter. Med denna modell kan olika strategier som olika typer av användare använder sig av när de skapar lösenord vara av sådan karaktär att de kan klassificeras in i en egen kategori. Om en sådan klassificering kan göras skulle det underlätta arbetet för IT-forensikerna och påskynda processen med att knäcka lösenord. Studien utförs genom att använda en kvalitativ metod samt validering utav modellen. Genom kvalitativa intervjuer samlas information in som sedan analyseras och används för att utveckla en modell för lösenordsklassificering. Arbetet med att utveckla en modell för lösenordsklassificering har bestått av en iterativ process där återkoppling gjorts gentemot de olika intervjuobjekten. Ett utkast till en modell med grund i befintlig forskning skapades. Utkastet diskuterades sedan med de olika intervjuobjekten, som deltagit i studien, i en iterativ process där modellen uppdaterades och återkopplades mot de olika intervjuobjekten. Validering av modellen har genomförts genom att fånga in riktiga lösenord som läckts ut på Internet och sedan testa dessa lösenord mot modellen för lösenordsklassificering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)