“CP” ELLER “FUNKTIONSVARIERAD” - En kritisk diskursanalys om framställningen av personer med funktionshinder i svenska dags och kvällstidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Den problemformulering som ligger till grund för denna uppsats kretsar kring den stereotypiska bild som ofta blir central när vi talar om personer med funktionshinder. Studiens problemformulering grundas även på den ledande roll som media har för individers uppfattning av verkligheten och etablering av normer. Syftet med studien har således varit att studera hur personer med funktionshinder framställs i svensk dagspress mellan åren 2018-2022. Den metod som har använts är en kritisk diskursanalys utgående från Norman Faircloughs tredimensionella modell. De teoretiska utgångspunkter som slutligen blev aktuella var Erving Goffmans teori om stigma, Michel Foucaults teori om diskurser och makt samt Anders Olssons teoretiska utgångspunkter om journalistikens makt och påverkan. Studien utgick från ett abduktivt förhållningssätt där 25 artiklar från Svenska dagbladet, Dagens nyheter, Göteborgs Posten och Expressen analyserades för att kunna få en inblick i hur framställningen av funktionshindrade såg ut. De övergripande resultat som blev synliga i studien var att personer med funktionshindrade återkommande generaliserades till offer. Studiens resultat visade även på att det pågår en diskursiv konflikt och en maktförändring gällande hur vi bör tala om funktionshinder och funktionshindrade. Slutsatserna som kan dras till följd av studiens resultat är att funktionshindrade ofta porträtteras på det sådant sätt att dem placeras utanför normen och således fortsatt är stigmatiserade i samhället.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)