Hydroakustisk kommunikation : nya förmågor i marinen?

Detta är en L3-uppsats från Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Sammanfattning:

Huvudsyftet med denna uppsats är att visa på ett behov av och möjligheterna med hydroakustiskkommunikation mellan ubåtar, ytstridsfartyg och helikoptrar. Ubåtars uppträdande ställer särskilda krav påkommunikationsvägar. Idag sker kommunikation till och från svenska ubåtar huvudsakligen med hjälp avradio vilket begränsar deras taktiska uppträdande. Inom ramen för det nätverksbaserade försvaret kommerdet att bli nödvändigt att utnyttja nya kommunikationsdimensioner.Hydroakustisk kommunikation utnyttjar ljudvågsutbredning i vatten vilket skiljer sig avsevärt frånradiovågsutbredning i luft. Östersjön med sitt bräckta, skiktade vatten ställer särskilda krav på utformningenav ett hydroakustiskt kommunikationssystem men skapar också möjligheter. I ett antal taktiska situationerskulle en kapacitet att kommunicera hydroakustiskt innebära att Marinen skulle erhålla nya eller förbättradeförmågor. Det är även en nödvändig dimension att utnyttja för att inkorporera ubåt i NBF. Andra nationerhar sedan länge haft en förmåga att överföra enklare meddelanden hydroakustiskt i analog form. Svenskforskning inom området visar att det är möjligt ta steget mot att kommunicera digitalt under vattnet. Deresultat som erhållits genom simuleringar och fältförsök pekar på möjligheterna att med hjälp avhydroakustisk kommunikation utöka det taktiska sambandsnätet att omfatta även ubåtar. Uppsatsenbeskriver de krav som bör ställas på ett hydroakustiskt kommunikationssystem utformat för att passaSveriges behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)