VITRYSSLAND Demokratiseringsprocessen sedan självständighet fram till idag. - Hur stat, civilsamhälle och president verkar för demokratisering.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Anton Gymark; [2009]

Nyckelord: Law and Political Science;

Sammanfattning: Syftet är att analysera och undersöka verkan hos tre faktorer inom demokratiseringsprocessen i Vitryssland. Uppsatsens tre förklaringsfaktorer är stat, civilsamhälle och president. Analysen av dessa förklaringsfaktorer behandlar tiden från självständighet 1991 fram till idag. Materialet i uppsatsen består av böcker främst hämtade från kursen democratization vid lunds universitet och vetenskapliga artiklar som behandlar demokratiseringsforskning. Delar av artikelmaterialet behandlar även specifikt fallet Vitryssland. Uppsatsens första del består av en teoridel där demokratiseringsteorier kring stat/president och civilsamhälle presenteras med inriktning på fallet Vitryssland. Den andra delen består en analysdel där den vitryska staten, det vitryska civilsamhället och den vitryska presidenten ägnas var sitt analysavsnitt. Uppsatsen avslutas med ett avsnitt döpt resultat och slutsatser där det viktigaste resultat som framkommit i uppsatsen sammanfattas och där uppsatsens frågeställning besvaras. Uppsatsens frågeställning är; Vilken inverkan har civilsamhället, staten och presidenten haft på Vitrysslands demokratiseringsprocess under den post-kommunistiska perioden? Slutsatserna som dras är att den Vitryska staten kontinuerligt motarbetar framväxten av ett civilt samhälle. Statens tydligaste inverkan på demokratiseringsprocessen kännetecknas av förtryck och underminering av oppositionens organisatoriska kapacitet, tystande den oberoende massmedian och förstörda möjligheter för ”nongovernmental organisations” (NGO;s). Slutsatserna för civilsamhället är att det mycket begränsade utrymmet som ges för civil aktivitet effektivt stoppar den civila trycket för demokratisk utveckling i landet. Presidenten Lukasjenka skapar p.g.a. sin närmast obegränsade makt en fullkomligt centraliserad stat med stenhård civil kontroll, håller oliktänkande borta från politiska beslut och befäster sin position som landets envåldshärskare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)