”shu len, vad händish” En analys av multietniskt ungdomsspråk i Alejandro Leiva Wengers novell Borta i tankar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Författare: Monica Gomér; [2008]

Nyckelord: multietniskt ungdomsspråk; etnicitet; identitet;

Sammanfattning: Alejandro Leiva Wenger utkom år 2001 med sin kritikerrosade novellsamling Till vår ära. Min analys bygger på en av novellerna, Borta i tankar. Syftet med min uppsats är att undersöka hur väl språket i novellen överensstämmer med autentiskt multietniskt ungdomsspråk såsom det är beskrivet i forskningslitteraturen. Vid textanalysen har jag sökt efter lexikala och grammatiska avvikelser från standardsvenskan. I ett kapitel beskriver jag det multietniska ungdomsspråket i litteraturen.Som bakgrund till analysen redogörs för det multietniska ungdomsspråkets specifika kännetecken. Den avvikande ordföljden är det mest signifikativa för omgivningen, men ny forskning ger en mer nyanserad bild av ordföljdsvariationen. Det finns belägg som styrker att ordföljdsvariation är kontextuellt betingat och att den avvikande raka ordföljden används som identitetsmarkör. Vidare är hög frekvens av svordomar och könsord, förenklad syntax och morfologi, genus- och prepositionsavvikelse utmärkande för multietniskt ungdomsspråk. Förutom den allmänna slangen förekommer, i stor utsträckning, ord som nästan bara används av förortsungdomar.Resultatet visar att språket i novellen till övervägande del överensstämmer med autentiskt multietniskt ungdomsspråk. Förutom ovanstående särdrag innehåller novellen lånord från olika modersmål, engelskan samt talspråk. Den karaktäristiska ish-ändelsen återfinns vid ett flertal tillfällen och accentuerar språkets esoteriska funktion. Språkliga särdrag som är typiska för multietniskt ungdomsspråk, men som jag inte har noterat i analysmaterialet, är t.ex. avvikelser i tempus, komparation och pronomen.Avslutningsvis diskuteras det multietniska ungdomsspråkets roll som identitetsmarkör, sorteringsinstrument samt framtida status.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)