Collateral Damage : En studie om representationen av drönarattacker i amerikanska nyhetsinslag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

Författare: Mohammed Hersi; [2019]

Nyckelord: Drönare; konflikt; USA; Mellanöstern; Afghanistan; Lufträder;

Sammanfattning: Drönare är ett relativt nytt och kontroversiellt krigsverktyg som har skördat många oskyldiga liv. Trots det har dess användning inte problematiserats mycket inom media. Denna uppsats behandlar instanser där civila har omkommit och undersöker hur nyheten byggs upp visuellt och narrativt kring dessa event. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka ifall det finns en avsaknad av lidande när det kommer till USA-baserad rapportering av dessa instanser då civila dör på grund av drönare. Med hjälp av Chouliarakis teorier om hyper-medialisering, ”tid-rum” och agens har jag kunnat bygga en egen analysmodell som sedan har använts för att analysera tre orelaterade attacker. Resultatet visar att det finns en avsaknad av lidande i vissa former av rapporteringar beroende på vilken relevans händelsen har för åskådarna. Med det menas att ju närmare offren är åskådarna kulturellt och geografiskt, desto mer fokus läggs på att skapa närhet mellan åskådare och offer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)