Placerad i fack, typ! Ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och deras upplevelser av skoltiden

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser upplever/upplevt sin skolgång utifrån deras eget perspektiv. Teori: För att förstå ungdomarnas upplevelser använder vi ett relationellt perspektiv som hör hemma i det specialpedagogiska fältet. Metod: Studien utgår från fenomenologin där en livsvärldsansats har valts för att förstå ungdomarnas upplevelser och erfarenheter av deras skolgång. I en livsvärldsansats får man möjlighet att ta del av människors erfarenheter och upplevelser och synliggöra dem. Studiens datainsamling grundar sig på fyra fenomenologiska intervjuer där ungdomarnas upplevelser och erfarenheter synliggörs. Intervjuerna tolkas och förstås utifrån hermeneutiska utgångspunkter. Resultat: Studiens resultat visar att lärarnas bemötande och förhållningssätt är centralt för hur ungdomarna upplever skolan. Ungdomarna uttrycker ett behov av vuxna som lyssnar och försöker förstå dem. Det framkommer att ungdomarna bär med sig negativa upplevelser från skoltiden. De berättar om hur de upplevt mobbning, missförstånd och orättvis behandling. I berättelserna framkommer också att ungdomarna brottas med känslan av att vara annorlunda och strävan efter att vara som alla andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)