Sexköpare: behov, bemötande, behandling : En kvalitativ intervjustudie med behandlare för köpare av sexuella tjänster

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Moa Edlund; Amanda Laitila; [2021]

Nyckelord: KAST; KAST-mottagning; sexhandel; prostitution;

Sammanfattning: Sverige införde år 1999 ''Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster'' som syftade till att reglera efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Idag erbjuds stödinsatser till både sexköpare och personer som säljer sexuella tjänster. Stöd för köpare av sexuella tjänster erbjuds via KAST-mottagningar som idag finns på sju orter i Sverige. KAST står för köpare av sexuella tjänster och de startade år 1997. Syftet med vår studie var att få ökad kunskap om behandling för köpare av sexuella tjänster. Studien undersökte vilka motiv det fanns för köpare av sexuella tjänster att ingå i behandling enligt våra respondenter, vilka metoder respondenterna använde i behandling av köpare av sexuella tjänster samt hur respondenterna bemötte klienter med olika behov och förutsättningar. För att besvara studiens frågeställningar har vi genomfört fem intervjuer med behandlare som arbetar eller har arbetet med behandling för köpare av sexuella tjänster. Studiens slusatser utifrån respondenternas perspektiv visade att sexköparnas motiv till att ingå i behandling var varierade men grundade sig oftast i känslor av skuld och skam. Respondenterna utgick främst från KBT och MI som metod i behandling för köpare av sexuella tjänster. De uppgav även att de utformade samtalen utefter deras egna kunskaper och erfarenheter samt efter klientens behov, för att individanpassa behandlingen. I studien fann vi att respondenterna bemötte klienter med olika behov och förutsättningar på ett objektivt sätt. Respondenterna beskrev att de bemötte klienterna som människor och att klienten själv fick definiera sin problematik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)