Nyckeltal för effektivisering och förbättringsarbete

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Författare: Ali Hamra; Issa Abdulahad; [2021]

Nyckelord: OEE; TPM; OEE; TPM;

Sammanfattning: Företaget TPC Components AB som ligger i Västerås är ett av Europas ledande precisiongjuterier. För tillfället befinner sig TPC i ett läge där efterfrågan är så hög att produktionen inte hinner med och därmed försöker man höja produktionseffektiviteten och identifiera förlusterna som påverkar. Ett sätt för att följa upp och mäta produktionseffektiviteten är nyckeltalet OEE. Målet med detta projekt var att hjälpa till att introducera nyckeltalet OEE till TPC:s produktionsanläggning och ta fram ett förenklat verktyg för att beräkna ett värde och kunna följa upp det. Detta har gjorts genom studiebesök, analys av företagets data samt litteraturstudie kring ämnet. För att få enklare tillgång till företaget produktionsrelaterad data har gruppen fått ett användarkonto till bolagets administrativa system, ERP Monitor. Som resultat av dataanalysen kom gruppen fram till att det saknas data för att beräkna ett verklighetsbaserat OEE värde. Gruppen har ändå lyckats skapa ett verktyg som är anpassat för TPC för att beräkna och visualisera. För att ta fram ett bra verktyg har gruppen använt sig av programmeringsspråket Python som grund men även andra mjukvaror som Microsoft Excel. Med hjälp av verktyget kunde gruppen beräkna ett OEE värde för en arbetsvecka och detta har sedan visualiserats med hjälp av verktyget andra funktion. Det mätta OEE värde blev fel dock och det har sin grund i bristen på nödvändig data. Av litteraturstudien framgår det att många företag ser en utmaning med att implementera OEE eftersom datainsamlingen kan vara svår och tidskrävande. En handbok för OEE har även skapats där man beskriver enkelt om OEE och hur beräkningen går till. Handboken riktar sig mot arbetarna för att informera om vilka saker som påverkar effektiviteten. Slutligen ger handboken några rekommendationer på vilka parametrar som behöver mätas och registreras för att kunna implementera OEE i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)