Den glada pensionären : En kvalitativ studie om pensionärers erfarenheter av en meningsfull pensionstid efter övergången från arbetsliv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Att gå från arbetslivet till pension innefattar en av människans största omställningar i livskedet. Det sker idag en stor ökning av den äldre befolkningen i Sverige och därmed även en ökning av andelen pensionärer. Av den anledningen så finns det ett stort intresse av att studera de bidragande faktorerna till en ökad hälsa hos den äldre befolkningen. Detta påvisar också vikten av att öka förståelsen och medvetenheten kring hur pensionärer hanterar den närmsta tiden efter övergången från arbete till pension. Det är därför av betydelse ur ett hälsopedagogiskt perspektiv att belysa hur pensionärer hanterar möjligheter och utmaningar för att kunna uppnå livskvalité i vardagen. Denna studie utgår från en kvalitativ ansats bestående av tio semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Resultatet har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys och ger indikationer om betydelsefulla faktorer som kan bidra till pensionärernas hantering av den närmsta tiden efter övergången. Slutsatsen visar på några av de mest återkommande faktorer som bidrar till ett gott åldrande samt hur yttre faktorer såsom pensionärsorganisationer kan fungera som verktyg för att tillgodose ett hälsosamt pensionärsliv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)