Compassion - i kontexten psykisk ohälsa : En begreppsanalys

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Compassion är ett stort och ofta använt begrepp inom omvårdnad och ses av de allra flesta som arbetar eller forskar inom vård som en förutsättning för en bra vårdrelation. Den nytillkomna forskningen pekar dessutom på att om vi förmår möta patienterna med compassion och tränar oss i compassion med oss själva kan det få goda effekter på vårdrelationer, bidra till lindrat lidande för patienten, stimulera till ökad motivation och egenvård hos patienten samt minska risken för empatitrötthet hos vårdpersonal. Begreppet compassion är väl dokumenterat i omvårdnadslitteratur men inte särskilt väl definierat. Existerande litteratur saknar tydlighet i hur compassion representeras och förstås som begrepp och dess funktion kopplat till psykisk hälsa. Syftet med denna uppsats är att klargöra innebörden i begreppet compassion och att förtydliga begreppets betydelse i kontexten psykisk ohälsa. En begreppsanalys utifrån Walker och Avants modell (2014) har genomförts. Resultatet utgörs av en lexikal del och en litterär del som sedan vägs samman till definierande attribut för compassion. I den litterära delen presenteras fyra teman: Närvaro; Medmänsklighet; Agera på lidande och Emotionella egenskaper. Analysen har frambringat attributen: Vänlighet, Hjälpsamhet och Medmänsklighet. Avslutningsvis diskuteras hur compassion och dess attribut kan förstås i en kontext av psykisk ohälsa utifrån perspektiven: konsekvenser, empatitrötthet, self-compassion och lidande. Compassion är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Men resultatet har ändå bringat viss kunskap om vilka faktorer som påverkar upplevelsen av att ha varit i närheten av compassion. Förståelsen kan ge kunskap om vad som är viktigt för att kunna förmedla compassion till andra och till sig själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)