Att ta sig vatten över huvudet. En studie om elevers duschvanor i samband med undervisning i Idrott och hälsa.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med vår studie är att bidra med kunskap om gymnasieelevers duschvanor i samband med undervisning iIdrott och hälsa. Vi har också i syfte att undersöka frågan i förhållande till könsroller. Frågeställning är: Hur vanligt är det att eleverna duschar efter lektioner i Idrott och hälsa? Varför väljer eleverna att duscha eller att inte duscha efter lektioner i Idrott och hälsa? Finns det en koppling mellan elevernas duschvanor och deras attityd och deltagande i Idrott och hälsa? Finns det några skillnader mellan tjejer och killar i ovanstående frågeställningar?Vi har använt oss av enkät som metod för datainsamling då ambitionen var att få en övergripande bild av hurelevers duschvanor ser ut och hur de ser på att duscha efter idrottsundervisningen. Urvalet var 184 elever i förstaåret på gymnasiet i Göteborgsområdet. Eleverna valdes med hänsyn till kön för att kunna göra en jämförelsemellan killar och tjejer. Enkäterna genomfördes i samband med idrottslektioner och data kunde inte samlas infrån de elever som ej var närvarande, vilket gav ett bortfall på 31 procent.Eleverna är i stort sett uppdelade i två grupper gällande hur ofta de duschar. En grupp duschar mycket ofta efterlektionerna och den andra mycket sällan. De vanligaste anledningarna till att duscha är för att de svettas eller villkänna sig fräscha. De främsta anledningarna till att inte duscha är att duscharna är ofräscha, att eleverna inte blirsvettiga, det är obehagligt att visa sig avklädda, inte hinner och att deras kompisar inte duschar. En del eleveranstränger sig mindre för att slippa duscha. Det finns könsskillnader i flera av dessa frågor.Som lärare är det viktigt att uppmärksamma att det bland eleverna kan finnas olika normer kring att duscha, oroför negativa kommentarer och obehag av att visa sig avklädd inför andra . Det understryker vikten av att arbetamed kroppsideal och att se över miljön i duschutrymmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)