Sjuksköterskans kompetens att identifiera riskfaktorer för sepsis samt att utföra omvårdnadshandlingar vid kliniska tecken på sepsis : en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Sepsis är ett tillstånd med hög mortalitet. Tidig identifiering och administrering av antibiotika i samband med adekvat omvårdnad är väsentligt angående bemötandet av patienter med sepsis. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam samt visar god kompetens när det gäller omvårdnad vid sepsis. Noggrann och frekvent bedömning är också en viktig del hos sjuksköterskan, framför allt när det gäller att minska risken för komplikationer och försämring av tillståndet. Syftet var att belysa sjuksköterskans kompetens att identifiera riskfaktorer för sepsis samt att utföra omvårdnadshandlingar vid kliniska tecken på sepsis. Arbetet är en litteraturöversikt som inkluderar 15 vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna hittades med hjälp av sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. Dessa granskades sedan utefter en vetenskaplig kvalitetsbedömning och beskrivs närmre i arbetets matris. En tematisk analys gjordes för att urskilja artiklar som ansågs vara väsentliga för syftet. Ett huvudtema identifierades: sjuksköterskans kompetens. Utefter detta utvecklades tre subteman: utbildning och utveckling, sjuksköterskans egen upplevelse av kompetens samt riskfaktorer. Brist i kompetens gällande tidig identifiering av sepsis kunde urskiljas. Införande av riktlinjer och visade på förbättring gällande mortalitet vid sepsis samt kompetens hos sjuksköterskor. Sjuksköterskor är inte medvetna om de tecken som är karaktäristiska för sepsis samt att SIRS-symtom är associerade med sepsis. Idag är kompetensen hos sjuksköterskor inte tillräcklig för att uppnå en god kvalitet gällande vård av patienter med sepsis. Utbildning samt tydligare rutiner om vad som gäller vid sepsis behöver utvecklas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)