Kan innehålla spår av marknadsföring : En kvantitativ studie om hur egenskaper i det digitala innehållet påverkar konsumentens engagemang gentemot ett varumärke

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Frågeställning: Vilka egenskaper i digitalt innehåll engagerar konsumenter i varumärkesrelationer online? Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur konsumenter upplever innehåll på digitala plattformar och analysera hur egenskaper i innehållet påverkar deras engagemang gentemot varumärkesrelationer. Egenskaperna som analyseras är personaliserat, underhållande och informativt innehåll. Studien syftar även att kunna tilldela företag väsentlig information om hur de ska agera kring innehållet på digitala plattformar när de interagerar med konsumenter. Metod: För att kunna besvara forskningsfrågan denna studie ämnade undersöka användes en deduktiv forskningsansats med en kvantitativ datainsamlingsmetod. Detta utfördes genom en digital enkätundersökning där kvantitativ primärdata samlades in från totalt 314 respondenter. Slutsats: Studiens resultat visade att det personaliserade innehållet har den största och mest signifikanta effekten för konsumentens engagemang i varumärkesrelationer. Denna oberoende variabel var den enda av totalt tre variabler som hade en signifikant effekt på både det kalkulativa och affektiva engagemanget. Vidare visade sig det underhållande innehållet endast ha en effekt på det affektiva engagemanget medan det informativa innehållet endast hade en signifikant effekt på det kalkulativa engagemanget. Detta leder till en slutsats om att alla studiens oberoende variabler blir viktiga i sig för att uppnå ett varierat innehåll som engagerar på både det affektiva och det kalkulativa planet. En kombination av dessa innehållsegenskaper bör presenteras för att optimera innehållets effekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)