Det tillhör att bli osams : En intervjustudie om hur fritidshemmet bidrar till att utbilda demokratiska medborgare

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Line Isaksson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka  hur lärare i fritidshem beskriver sitt uppdrag att utbilda demokratiska medborgare. Denna studie vilar på en kvalitativ forskningsstrategi. Tre olika forkusgruppintervjuer är genomförda med lärare i fritidshem på tre olika skolor. Studien visar att fritidshemmet är en arena där det finns möjlighet för eleven att leva i en demokratisk anda. Genom lärarens agerande och organisering av undervisning blir fritidshemmet en plats där eleven kan utveckla en demokratisk förmåga, förhållningsätt och kompetens. Det situationstyrda och upplevelsebaserade lärandet med gruppen som grund ökar skolans möjlighet att lyckas med bildningsuppdraget att utbilda demokratiska medborgare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)